Onderhavige betalingsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.
Eenieder (De opdrachtgever / koper moet altijd meerderjarig zijn) een bestelling plaatst of/en in ontvangst neemt verklaard zich akkoord met de verkoops- en betalingsvoorwaarden van de firma Wemmet en heeft deze gelezen en volledig goedgekeurd.
Algemene Verkoopsvoorwaarden van de firma Wemmet.
1 ) Productprijzen en informatie
1.1 ) De firma Wemmet is niet verantwoordelijk voor foutieve prijzen, afbeeldingen, teksten en vernoemde afmetingen die berusten op een kennelijke schrijf -, typefout of enig andere materiële vergissing.
1.2 ) Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Deze zijn altijd ten laste van de koper
1.3 ) Prijsverandering en kortingen worden alléén vermeld op de website !
1.3 ) Informatie aangaande de producten zoals afbeeldingen, gewichten en afmetingen zijn louter indicatieve
informatie en kunnen dus afwijken van het originele product.
1.4 ) Alle prijzen zijn in euro (€) inclusief 21% Btw, exclusief verzend – en/ of rembourskosten.
1.5 ) Door aanmaak van een account erkent de koper, die altijd meerderjarige moet zijn, zonder voorbehoud op de hoogte te zijn van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, als ook de disclaimer die op de website van de firma Wemmet staat, en deze integraal te aanvaarden.
1.6 ) De algemene verkoopsvoorwaarden worden ook vermeld op de website, leveringsbon en factuur.
1.8 ) Tekst en afbeeldingen op onze website mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder voorafgaandelijke,
schriftelijke toelating.
2 ) Bestellingen en levering, leveringstermijn en afhaling hiervan.
2.1 ) Bestellingen op onze website kunnen enkel geplaatst worden mits besteding van een minimum te betalen bedrag van 35,- euro excl. Btw en rekening houdend met eventuele kortingen. Bestellingen onder voormeld bedrag zullen beschouwd worden als niet geldig.
2.2 ) Uitsluitend bestellingen die voor 15:00 tijdens werkdagen worden besteld zullen in normale omstandigheden binnen 24 a 48 uren tijdens de kantooruren na bestelling geleverd worden.  Op zaterdag, zondag of feestdag is er geen levering mogelijk. Levering van onze artikels worden door een externe koerier GLS gedaan.   Hierdoor hangen wij dan ook af van hun standaard leveringsvoorwaarden en uitleveringen  waarin wij weinig inspraak of iets kunnen aan veranderen. Dit houdt in dat de levering standaard op de gelijkvloers betreft en dit tijdens de werkuren / dagen normaal binnen de 24u.
Artikels die niet op stock waren tijdens uw bestelling worden achteraf kosteloos nageleverd. Als klant hebt u recht deze backorders te annuleren mits dit 48 uur voor de levering gemeld wordt.  Voormelde leveringstermijn is niet bindend en wordt slechts als aanwijzing gegeven. Een eventuele vertraging geeft aan de koper in geen geval recht op schadevergoeding of annulatie van de koop.
2.3 ) De firma Wemmet heeft ten alle tijden het volledig recht om bestellingen te weigeren en uit te voeren, hierop kan de klant geen enkele schade vergoeding of compensatie eisen.
2.4 ) De goederen worden geleverd zoals omschreven op onze website en verkoops-voorwaarden, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.   Op onze website staat er altijd of het artikel op stock is of niet zodat u dit op voorhand weet tijdens het bestellen.   Indien deze niet op stock zijn hangt de levertijd volledig af van de fabrikant waarin wij niets kunnen aan veranderen.

2.5 ) De goederen worden vervoerd of verzonden op kosten en op risico van de koper.
2.6 ) De firma Wemmet kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.
2.7 ) Artikels in rubriek "specials" zijn artikels die op aanvraag worden aangemaakt en apart worden behandeld voor specifieke klanten.
2.8 ) Uw pakket wordt op het leveringsadres aangeboden. In geval van niet aanwezigheid door de klant op het opgegeven leveringsadres, zal de klant niet kunnen eisen dat de bestelde artikels opnieuw worden aangeboden op het leveringsadres. De klant wordt alsdan zelf geacht contact op te nemen met de firma Wemmet teneinde nieuwe afspraken te maken voor overdracht van de goederen. Indien de klant hiertoe in gebreke blijft en de bestelde artikels niet kunnen worden overhandigd, zal de klant toch gehouden zijn de factuur van de bestelde artikels te betalen.
2.9 ) Afhalingen van uw bestelling kan alléén op afspraak.
2.10 ) Facturen worden hetzij bij levering aan de klant afgegeven, hetzij gemaild of per post verzonden.
3 ) Betaling
3.1 ) Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen contant betaalbaar. De Firma Wemmet behoudt zich het recht voor andere betalingsvoorwaarden overeen te komen.

3.2 ) Toners en cartridges hebben een kortere betalingstermijn dan onze andere artikels.  Deze betalingstermijn komt op 10 werkdagen. Gelieve hier dan ook rekening mee te houden tijdens uw bestelling en betaling van deze artikels a.u.b.  Onze andere artikels hebben een standaard betalingstermijn van 30 dagen. 
3.3 ) Voor bestellingen en/ of leveringen buiten de landsgrenzen (buiten België ) dient de factuur op voorhand betaald en wordt de bestelling na ontvangst van het bedrag verzonden.
( uitstel van betaling wordt op voorhand schriftelijk aangevraagd )
4)Wanbetaling.
4.1 ) Bij niet betaling van de vastgestelde betalingstermijn op onze facturen wordt er vanaf de 2de herinnering dat elektronisch via mail wordt verstuurd geen huidige of toekomstige orders meer uitgeleverd en dit zolang niet alle vervallen facturen zijn betaald

4.2 ) Vanaf een aanmaning of 3de herinnering wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een administratieve kost van 8,26 euro excl. btw op deze achterstallige factuur en verhoogd met 1% per maand waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt gerekend.

4.2 ) Bovendien is bij laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100, - euro. De firma Wemmet behoudt zich het recht voor de werkelijk gelden schade te bewijzen;
4.3 ) De niet-betaling van de factuur op de vervaldag, maakt alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.
5 ) Bijdrage verzendingkosten
5.1 ) Voor bestellingen in België en Nederland gelden de volgende kosten, andere landen zijn te bevragen :
> Bestellingen onder de 40,- euro excl. btw. worden niet aanvaard.
> Vanaf 40,- euro excl. Btw. tot en met 79,99 euro excl. Btw. worden er automatisch 5,79 euro excl. Btw. transport- / verzendingskost in rekening gebracht.
> Bestellingen vanaf de 80,- euro excl. Btw. worden gratis geleverd of verzonden.
De firma Wemmet behoudt zich wel ten allen tijde het recht voor bepaalde producten of/en bestellingen uit te sluiten van de berekening van het grensbedrag. Dit zal door de firma Wemmet bij de ontvangst van de bestelling worden gemeld of rechtstreeks naar de klant toe.
De Firma Wemmet behoudt zich eveneens het recht voor in bepaalde situaties of voor bepaalde klanten een reductie toe te staan die kan bestaan in het niet aanrekenen van verzendingskosten. Deze gunst vanwege de firma Wemmet kan niet worden beschouwd als een algemeen verworven recht en kan ten allen tijde weer worden ingetrokken.
5.2 ) Wij behouden ons het recht de verzendingstarieven aan te passen indien nodig.
Verzendingskosten staan duidelijk vermeld op de factuur.
6 ) Klachten en niet-conforme leveringen.
6.1 ) Wij controleren altijd onze producten en zorgen voor een degelijke verpakking voor verzending.
6.2 ) Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, de aard, hoedanigheid en conformiteit van de goederen, dienen op straffe van verval, op het ogenblik van de aanvaarding van de levering te geschieden, en alleszins uiterlijk 5 dagen na ontvangst te worden bevestigd.
Hiervoor vragen wij u dan om op de handscanner of ander ontvangstbewijs 'beschadigd' te noteren.
6.3 ) Indien u het verkeerde artikel heeft besteld, dan dient de koper dit schriftelijk hetzij via email te melden binnen de 7 dagen na ontvangst. Enkel indien tijdig aangekondigd, heeft de koper de mogelijkheid dit artikel binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst ervan, terug te bezorgen aan ons. Niet tijdig, schriftelijke of via mail aangemelde terugzendingen worden niet aanvaard !
Het artikel dient in ongebruikte, onbeschadigde toestand en in originele verpakking terug worden bezorgd en dit voldoende gefrankeerd door de klant bij ons aan te komen.

6.4 ) De terugname kosten van (verkeerde) bestelde artikels worden altijd doorgerekend en dit bij uitzondering indien deze intern door Wemmet zijn besteld of door transport zijn beschadigd (gelieve dit wel onmiddellijk te melden via mail)  De kostprijs hiervan is -10% waardevermindering + een administratiekost van 7,5- excl. btw.

6.5) Vooraleer u deze goederen inpakt om aan ons te retourneren, gelieve er op toe te zien dat u geen tape/etiketten op de originele (commerciële) verpakking heeft gekleefd en dat er niet op de verpakking is geschreven. Zou de firma vaststelt dat de originele (commerciële) verpakking uiteindelijk toch beschadigd is, zal de terugname niet mogelijk zijn, ondanks tijdige melding hiervan .
6.6 ) Wij nemen geen zendingen in ontvangst die niet volledig gefrankeerd zijn of persoonlijk zijn afgegeven, de extra kosten die hieruit komen zijn dan ook voor de klant ! De verzendingskosten voor het retourneren zijn volledig voor de kosten van de koper.
6.7 ) Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade door schuld anders dan door de firma Wemmet of de leverancier.
6.8 ) Indien u een ander product hebt verkregen als dat u besteld hebt, wordt dit product enkel kosteloos omgeruild voor het door uw besteld product door de firma Wemmet, indien dit produkt ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking zit.
6.9 ) Artikels die worden terug gezonden, gecontroleerd en/of in ontvangst zijn genomen zoals beschreven in 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7 worden terug betaald minus het bedrag van de 7,5 euro administratiekost en 10% waardevermindering van de bestelde artikels.
7 ) eigendomsrecht
7.1 ) De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot volledige betaling van hoofdsom, schadebeding, kosten en interesten. Alles risico’s zijn ten laste van de koper. Eventuele betaalde voorschotten blijven de firma Wemmet verworden onder meer voor de eventuele verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de ons toebehorende goederen verkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortvloeien uit deze verkoop aan ons over.
8 ) aansprakelijkheid
8.1 ) De firma Wemmet sluit elke aansprakelijkheid jegens haar, haar medewerker(s) en haar activiteiten uit.
8.2 ) Al onze artikels zijn goedgekeurd volgens de richtlijnen. De aansprakelijkheid berust altijd bij de fabrikant.
De firma Wemmet sluit hiermee iedere verantwoordelijk van problemen of ongevallen met deze artikels uit.
8.3 ) Schade ontstaan door onzorgvuldig of onjuist gebruik van de producten is niet te verhalen op de firma
Wemmet of hun eigenaars.

9) Kredietwaardigheid
9.1 ) Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper in het gedrang komt door o.a. daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper, dan wel door andere redenen waarom er ernstig kan getwijfeld worden aan de kredietwaardigheid van de koper, behoudt de firma Wemmet zich het recht voor de bestelling
geheel of gedeeltelijk op te schorten ( zelfs indien er reeds een deel van de goederen zou geleverd zijn) tot wanneer de nodige waardborgen worden gesteld door de koper.
10) Bevoegdheid.
10.1 ) Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.
11) Verzaking – nietigheid
11.1) Het niet toepassen van één of meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst kan door de koper nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. De nietigheid van een of meer of een gedeelte van een artikel tast de geldigheid van deze voorwaarden niet aan.